pASSION FOR SERVICE
 

Algemene voorwaarden 

CATERING

Algemeen 
1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door      de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover die schriftelijk en uitdrukkelijk door Seasons Catering zijn bevestigd.
2. Bij de opgave van maten, gewichten en dergelijke gegevens in offertes, dient de wederpartij er rekening mee te houden dat zich kleine afwijkingen kunnen voordoen, die de grenzen van de redelijkheid niet te buiten gaan.
3. De offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
4. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 9% BTW(eten) of 21% BTW (verhuur/personeel/alcohol), tenzij anders vermeld.
5. De looptijd van een optie op een catering is 3 weken

Betaling
1. Contante betaling bij levering, mits op de offerte andere afspraken zijn gemaakt.
2. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien betaling niet tijdig geschiedt, wordt er eerst een herinnering gestuurd. Wordt deze niet voor de geëiste datum betaald, dan is Seasons Catering gerechtigd hierover per direct een vertragingsrente van 12% in rekening te brengen.
3. Klachten over de facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of telefonisch te worden ingediend.

Annuleringen
1. Bij annulering van catering en verhuur binnen 48 uur voor arrangementdatum wordt 50% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
2. Bij annulering van catering en verhuur binnen 24 uur voor arrangementdatum wordt 100% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
3. U kunt uw bestelling of het aantal personen tot max. 3 dagen voor de levering wijzigen.

Schade
1. Bij schade aan geleverd materiaal, gelieve dit direct bij levering te melden.
2. Schade of breuk dat is toegebracht aan materialen in bruikleen, worden in rekening gebracht
3. Seasons Catering stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist bedienen of gebruik van materiaal.
4. Barbecues en/of verhuur materialen dienen bij overnachting droog weggezet te worden.

Aansprakelijkheid
1. Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van de VWA Nederland en de HACCP-norm binnen de EEG. Na aflevering van voedsel is de klant zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.
2. Seasons Catering is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgevers en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Seasons Catering.

Levering
1. Bestellingen boven de 15 personen binnen een straal van 20 km worden gratis bezorgd
2. Bij bestellingen onder de 15 personen binnen een straal van 20 km wordt € 0,50 per kilometer berekend.
3. Bij bestellingen welke verder dan 20 kilometer worden bezorgd, wordt € 0,50 per kilometer berekend.
4. De bezorgkosten per kilometer worden gefactureerd vanaf vertrek tot thuiskomst op het bedrijf (Zuideind 39, Drouwenerveen).
5. Bij complete feesten geschiedt bezorging in overleg volgens offerte.

6. Bij grote leveringen zijn wij genoodzaakt een aanbetaling te vragen.

Springkussen

 1. De huurder dient het gehuurde ten aller tijden te gebruiken volgens de instructies.
 2. De huurtermijn is minimaal 1 dag. Het tijdstip van afhalen en retourneren, bezorgen en ophalen, geschiedt in overleg met Seasons Catering.
 3. De huurder dient bij het retourneren van de gehuurde goederen aan ons te vermelden of het gehuurde nat of vuil is. Tevens dient er vermeld te worden of er schade in ontstaan aan het kussen en wat de schade is. 
 4. De huurder is aansprakelijk voor de schade aan het gehuurde, van welke aard dan ook.
 5. Beschadigde huurobjecten zullen ter reparatie aangeboden worden. De kosten hiervan worden bij de huurder in rekening gebracht.
 6. Voor het afgeven van natte of vervuilde springkussens, wordt een bedrag van € 25,- schoonmaakkosten in rekening gebracht. Overmacht is uitgesloten.
 7. Het is ten strengste verboden in of onder het springkussen een hitte bron te plaatsen. Tevens mag er niet of nabij het springkussen worden gerookt.
 8. In geval van diefstal dient de huurder zowel de huurprijs als de nieuwwaarde van het springkussen te voldoen.
 9. De verhuurde springkussens zijn tijdens het bezit van de huurder niet verzekerd, de huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.
 10. Het spelen in- en op het springkussen is altijd voor eigen risico. 
 11. Het is niet toegestaan om het springkussen te betreden met schoenen, etenswaren, drank, schmink, kauwgom, dieren, scherpe voorwerpen, confetti, etc. 
 12. Er is een constante supervisie door een volwassene vereist tijdens het gebruik van het springkussen. 
 13. Deelnemers met brillen, beugels, etc, doen dit af of uit bij betreden van het springkussen. Gebeurd dit niet, dan betreden ze het springkussen op eigen risico. 
 14. Gehuurde dient zich te houden aan het aangegeven deelnemers, leeftijden en gewicht van het gehuurde springkussen.